Saiun - Kanetsugu

CS101 Cuchillo Japones Gyuto/Chef Damasco Saiun 200mm


CS102 Cuchillo Japones Santoku Damasco Saiun 170mm


CS104 Cuchillo Japones Petty Damasco Saiun 150mm


CS105 Cuchillo Japones Paring Damasco Saiun 90mm


CS103 Cuchillo Japones Slicer Pro-J Saiun 210mm


CS106 Cuchillo Japones Slicer Damasco Zuiun 240mm